Wystąpienia motywacyjne

W swoich wystąpieniach poruszam tematy związane z efektywnością biznesową i osobistą oraz psychologią przywództwa, opierając się na własnych doświadczeniach zarządczych. Odwołuję się przy tym do naukowych, niekwestionowanych autorytetów w dziedzinach przywództwa, zarządzania, psychologii, komunikacji i ekonomii, takich jak dr John C. Maxwell, Jim Collins, Patrick Lencioni, Peter Drucker, prof. Daniel Kahneman, Robert Cialdini, Daniel Goleman czy Malcolm Gladwell. Często bronimy się przed zmianami – zarówno na poziomie indywidualnym, jak i całej organizacji, choć zazwyczaj zmiany są prostsze, niż się tego spodziewaliśmy i pomimo naszych obaw, przynoszą wiele korzyści. Jako doradca pracujący bezpośrednio z prezesami, członkami zarządów, przedsiębiorcami i zespołami kierowniczymi oraz mając własne doświadczenia zarządcze w Polsce i za granicą, w trakcie wystąpień odwołuję się do konkretnych sytuacji, z którymi słuchacze – zwykle kadra kierownicza i zarządcza – mają do czynienia każdego dnia w swoich firmach i organizacjach. Chętnie dzielę się przy tym własnymi, bogatymi doświadczeniami ze swojej 20-letniej kariery zarządczej oraz wiedzy akademickiej – przedstawiając wydarzenia w szczery, uczciwy, zorientowany biznesowo sposób. Sprzyja to przekładaniu wiedzy na konkretne działania, stanowiące niezbędny i nieodzowny element sukcesu w każdej działalności, zgodnie z hasłem: „Acta non verba” (Liczą się czyny, a nie słowa).

Szkolenia coachingowe

Uczestnicy spotkań, kongresów, warsztatów i seminariów, którzy mają okazję mnie usłyszeć, zwracają uwagę na proste, lecz fundamentalne zmiany, mające szybki i znaczący wpływ na nich osobiście oraz ich organizacje. Doświadczane przez nich problemy i wyzwania w pracy okazują się często pochodnymi szeregu złych nawyków osobistych i organizacyjnych, wzajemnie nakładających się na siebie. W codziennej pracy wspieram firmy i organizacje w opracowywaniu konstruktywnych sposobów działań dzięki indywidualnie dobieranym rozwiązaniom i narzędziom. Ukazuję nowe, innowacyjne sposoby zwiększania efektywności i wydajności, dzięki którym pracownicy mogą wyjść poza ograniczające ich paradygmaty. Pomagam poszczególnym pracownikom oraz całym zespołom wejść na drogę rozwoju. Mówię nie tylko o potrzebie poprawy pracy zespołowej, komunikacji i produktywności, lecz POKAZUJĘ IM, jak to PRAKTYCZNIE zrobić. Jestem jednym z nielicznych w Polsce trenerów przywództwa, komunikacji i zarządzania, którzy mają własne praktyczne doświadczenie biznesowe na stanowiskach operacyjnych, kierowniczych i zarządczych w korporacjach oraz jako przedsiębiorcy. Każde z wystąpień jest dostosowane „na miarę” potrzeb, oczekiwań grupy docelowej oraz celów, którym ma służyć.

Przykładowe tematy wystąpień

Temat 1: Wartość wartości w firmie

Wartości człowieka są przedmiotem zainteresowań wielu nauk humanistycznych. Stanowią treść życia, dążeń i odniesień człowieka. Są podstawowym przejawem osobistych doświadczeń i działań ludzi. Wartości ogólne muszą być skonkretyzowane i dopiero jako takie stają się możliwe do realizowania. W tym momencie nie jest już tak ważne, co ktoś robi, czego się wyrzeka lub jak daje sobie radę w sytuacjach trudnych, w cierpieniu, stresie, traumie, itp. Chodzi o to, żeby poznał motywację – dlaczego coś robi?

A jak wygląda sytuacja, jeżeli rozmawiamy o wartościach firmy czy organizacji. Czy rzeczywiście one coś oznaczają, czy są tylko i włącznie pusto brzmiącymi hasłami, których znaczenia nie do końca wszyscy zainteresowami rozumieją? Nie mówiąc o ich przestrzeganiu, stosowaniu czy promowaniu? W trakcie tego wykładu uczestnicy będą mogli:

 • Dowiedzieć się czym są wartości w ramach kultury organizacyjnej jaką rolę odgrywają.
 • Przekonać się, że nie ma organizacji, która jest pozbawiona kultury i wartości, natomiast jest wiele organizacji, które nie dbają o swoją kulturę i wartości, co w rezultacie powoduje negatywne skutki dla jej funkcjonowania, zarówno w sensie biznesowym jak i typowo ludzkim.
 • Co  należy zrobić aby je odkryć, czy też wypracować.
 • zainspirować się do procesu odkrywania czy też wypracowywamia wartości w organizacji oraz ich przestrzegania i promowania, prowadząć do podnoszenia jej kultury i skuteczności.

Temat 2: Firma na drodze rozwoju. Jak budować zdrowe organizacje?

Doświadczenia ponad dwóch dekad transformacji polskiej gospodarki, kilka burzliwych fal kryzysów, które dotknęły światową gospodarkę oraz zmiany pokoleniowe na rynku pracy zmuszają menedżerów, przedsiębiorców, inwestorów, analityków oraz naukowców do szczegółowych analiz dotyczących czynników, które pozwalają firmom skutecznie funkcjonować w tak niestabilnym środowisku. Ich wnioski wskazują na wzrastającą wagę czynników związanych z kulturą panującą w danej organizacji, w szczególności zaś z kulturą przywódczą i sposobem przewodzenia organizacji przez jej lidera. Nie bez podstaw, już na początku XXI wieku Peter Drucker, jeden z najbardziej uznanych na arenie międzynarodowej specjalistów i autorytetów w dziedzinie zarządzania i przywództwa, sformułował zdanie: „Culture eats strategy for breakfast” (pol. Kultura zjada strategię na śniadanie). Tradycyjna koncentracja na tzw. „twardych celach” i dyrektywne szukanie przewag konkurencyjnych w optymalizacji procesów biznesowych, w cenach produktów i usług oraz w działaniach marketingowych i technologii przynoszą jedynie częściowe rezultaty. Okazuje się jednocześnie, że najtrudniejszym do skopiowania i w ogromnej liczbie przypadków stanowiącym o rzeczywistym sukcesie firmy jest jej kultura. Podczas tego wykładu uczestnicy – zwykle członkowie zarządów i kadr kierowniczych – dowiadują się, jak budować zdrowe organizacje oraz gdzie należy kierować swoje wysiłki, aby wprowadzić organizację na ścieżkę wzrostu. Ten wykład może stanowić inspirację do dalszej samodzielnej pracy, ale także do pracy warsztatowej lub projektowej – nad opracowaniem strategicznych inicjatyw w ramach firmy, opracowania strategii firmy lub przygotowania programu naprawczego.

Temat 3: INTEGRALNOŚĆ, czyli odwaga sprostania wymaganiom rzeczywistości (sześć kluczowych cech, które determinują sukces w biznesie)

Integralność jest czymś więcej niż zwykłą uczciwością – jest kluczem do sukcesu. Osoba cechująca się integralnością jest w stanie korzystać ze wszystkich cech swojego charakteru, aby stawić czoła nawet najtrudniejszym okolicznościom. Ten wykład opieram głównie na swoich doświadczeniach oraz na pracach dr Henry‘ego Clouda – psychologa klinicznego, trenera przywództwa i konsultanta biznesu. Pokazuje przy tym, w jaki sposób nasz charakter może przeszkodzić nam w osiągnięciu tego, kim chcemy (lub kim moglibyśmy) być. Prezentowanych jest sześć cech charakteru, które wpływają na integralność człowieka i które są niezbędne do odniesienia sukcesu osobistego i zawodowego. Ludzie postępujący w sposób integralny:

 • Potrafią nawiązywać i budować oparte na zaufaniu relacje z innymi;
 • Dążą do poznania prawdy;
 • Osiągają dobre rezultaty;
 • Umieją przyjmować i radzić sobie z niekorzystnymi informacjami i wydarzeniami;
 • Nieustannie rozwijają się;
 • Umieją dostrzegać szerszy kontekst zachodzących wydarzeń.

Integralność nie jest czymś, co albo w sobie masz, albo nie masz. Przeciwnie, jest to ekscytująca droga rozwoju, którą każdy z nas może z radością podążać, stając się coraz lepszą wersją samego siebie oraz wspierając w rozwoju nasze firmy i organizacje.

Temat 4: Jak realizować śmiałe plany, nie bać się zmian i osiągać cele? O pokonywaniu bariery strachu

W praktyce zawodowej i w życiu osobistym często „wpadamy” na świetne i odważne pomysły, które jednak nie doczekują się swojej realizacji. Co więcej, bardzo często nie stają się nawet przedmiotem głębszej analizy. Kiedy już jednak rozpoczynamy ich realizację, nierzadko na którymś etapie po prostu „odpuszczamy”, prowadząc tym samym do rozczarowania. Taka rezygnacja może oznaczać w konsekwencji niezrealizowanie jak najbardziej możliwych, poważnych, bardzo dobrych planów biznesowych. Podczas tego wykładu uczestnicy dowiedzą się, w czym kryje się źródło porzucania realizacji śmiałych planów, w jaki sposób sobie z tym radzić i, pomimo niesprzyjających okoliczności, dążyć do realizacji ważnych i istotnych zamierzeń. Uczestnicy poznają trzy przykładowe techniki (sposoby) radzenia sobie z barierami leżącymi na drodze realizacji planów i zamierzeń oraz umożliwiającymi wychodzenie poza strefę komfortu. Poruszane zagadnienia są zawsze ilustrowane przykładami odnoszącymi się do środowiska zawodowego i osobistego. Przedstawione treści opierają się o powszechnie akceptowane naukowo teorie z dziedziny psychologii, nauk społecznych i ekonomii oraz sprawdzone i udowodnione praktyki przywódcze i zarządcze, sformułowane przez światowej sławy autorytetów w tych dziedzinach. Dodatkowo zostaną wzbogacone o własne doświadczenia prelegenta jako przedsiębiorcy i członka zarządów spółek oraz o jego doświadczenia zdobyte w praktyce konsultanta. Ten wykład może mieć charakter motywacyjny (wezwanie do działania dla poszczególnych osób lub zespołów) lub informacyjny. Bardzo często stanowi wstęp do rozpoczęcia pracy warsztatowej lub projektowej, zmierzającej do redefiniowania kultury firmy na bardziej innowacyjną i elastyczną. Może być też jednak początkiem długoterminowej pracy warsztatowej, zmierzającej do wychodzenia jej uczestników poza strefę komfortu i umożliwiania osiągania przez nich celów i zamierzeń.

Temat 5: Odpowiedzialność lidera

Słowa „przywództwo” i „leadership” zdobywają coraz większą popularność w dzisiejszym świecie i są odmieniane na różne sposoby, w bardzo różnych kontekstach naszego życia. Wiemy jednocześnie, choćby z pracy z liderami i menedżerami, że samo pojęcie przywództwa może być bardzo różnie rozumiane. Zwłaszcza, że dotychczas do przywództwa nieczęsto podchodziło się jako do osobnego zagadnienia, i to zagadnienia, którego nie powinno się traktować narzędziowo, np. ucząc zestawu sposobów: jak mówić, aby Cię słuchano, czy jak stawiać na swoim. Należy zauważyć, że przywództwo dotyczy tego, kim się jest, a nie jedynie tego, co się umie. A także, że przywództwo dotyczy dosłownie każdego aspektu naszego życia – niezależnie od tego, czy jest to aspekt zawodowy czy osobisty. Przywództwo i kompetencje przywódcze mają ogromny wpływ nie tylko na wyniki każdej organizacji, ale i na życie każdej osoby. Choć wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, nie istnieje żaden obszar w firmie, dla którego przywództwo nie byłoby istotne. To samo dotyczy życia prywatnego kogokolwiek z nas. Mówiąc o przywództwie powinniśmy mieć też na uwadze kwestię przewodzenia samemu sobie, co najmniej na równi z byciem liderem dla innych osób czy też przewodzeniu grupie liderów – np. kierownictwu firmy czy organizacji. Przywództwo jest niezbędne do tego, aby:

 • być skutecznym w swoim środowisku pracy,
 • być skutecznym i dzięki temu osiągać lub też wręcz przekraczać wyznaczane wyniki,
 • skutecznie motywować i inspirować siebie oraz innych,s
 • kierunkować – koncentrować energię zespołu na tym, co jest dla zespołu w danym momencie najważniejsze.

Tak się składa, że to właśnie z motywacją i zaangażowaniem mamy w naszych organizacjach największe problemy. Skąd o tym wiemy? Głownie stąd, że w większości organizacji, z którymi mam okazję współpracować, to właśnie ten temat jest podnoszony jako główne wyzwanie, które ma doprowadzić do poprawy osiąganych wyników. Naukowcy analizujący nasz rynek pracy podkreślają, że średnio jedynie 20-30% osób zajmujących stanowiska w naszych organizacjach jest zmotywowanych i skoncentrowanych na wykonywaniu swoich zadań! Główną rolą i odpowiedzialnością lidera jest więc dbałość o motywację, właściwie ukierunkowanie oraz zaangażowanie zespołów ludzi, z którymi się pracuje. Wspomniana wcześniej praca z ludźmi polega na umiejętnym i angażującym wpływie na swoje otoczenie. Aby być skutecznym liderem nie wystarczy piastować stanowiska przywódczego czy być czyimś formalnym przełożonym. W znacznie większym stopniu wpływ na innych ludzi uzyskujemy bowiem bez wykorzystania formalnej podległości służbowej. Jeden z programów, w oparciu o które Maciej naucza przywództwa, nosi tytuł: „Lider 360° – jak przewodzić z zewnątrz organizacji”. Największy i najskuteczniejszy wpływ na innych mamy dzięki swojej własnej postawie, charakterowi, umiejętności budowy relacji z innymi ludźmi oraz dbałości o współpracowników – ich rozwój poprzez jasne stawianie celów oraz wsparcie w ich realizacji. Ten wykład również może mieć charakter motywacyjny (wezwanie do działania dla poszczególnych osób lub zespołów) lub informacyjny. Bardzo często jest wstępem do rozpoczęcia pracy warsztatowej lub projektowej, zmierzającej do redefiniowania kultury firmy na bardziej innowacyjną i elastyczną. Może być też jednak początkiem długoterminowej pracy warsztatowej, zmierzającej do budowy wśród uczestników kompetencji przywódczych.

Temat 6: Podstawowe zasady przywództwa. Jak wykorzystać ukryty potencjał w Twojej firmie?

Jest to wykład często określany przez jego uczestników mianem: „odczarowanie” przywództwa. W jego trakcie omawiane są podstawowe zasady i koncepcje przywództwa, stosowane przez najskuteczniejszych, godnych naśladowania liderów biznesowych i społecznych. Jego celem jest pokazanie uczestnikom, że przywództwo jest całkowicie wyuczalną dyscypliną, a skuteczność w przywództwie zależy w największym stopniu od chęci oraz wewnętrznej motywacji lidera, który stoi na czele organizacji lub firmy. W trakcie tego wykładu uczestnicy zapoznają się z modelem 5 poziomów przywództwa, autorstwa dr. Johna C. Maxwella, który może być podstawą w pracy indywidualnej, grupowej, szkoleniowej lub mentoringowo-coachingowej, prowadzonej indywidualnie lub też dla samych zespołów czy organizacji. Uczestnicy zapoznają się z wymiernymi korzyściami, które firmy odnoszą dzięki skutecznemu przywództwu, właściwej komunikacji, wartościom organizacji oraz dobrze zakomunikowanym wizji, misji i strategii.