Jak zadbać o etykę w firmie

Jak zadbać o etykę w firmie

Artykuł autorstwa Macieja Wiśniewskiego opublikowany na łamach magazynu Personel Plus –  fachowego miesięcznika dla branży HR. 

 

Jak budować etyczne firmy?

W obliczu druzgocących skandali, których od dwóch dekad spektakularnie, raz po raz, doświadcza świat biznesu i polityki, a także organizacje społeczne i wyznaniowe, mówienie o etyce, a w szczególności o etyce biznesu, stało się modne. Czy podejmowane działania  to kwestia mody, działanie na odczepnego czy też rzeczywiste próby poszukiwania rozwiązania? Jak zadbać o etykę w firmie?

Przez godne pożałowania wypadki naduży­cia zaufania, chciwości oraz po prostu prze­stępstwa drastycznie zmalał kredyt społecz­nie udzielany organizacjom, które tradycyjnie miały etykietę „organizacji zaufania pub­licznego”. W wyniku wydarzeń, które mia­ły miejsce, zaprzepaszczeniu uległy oszczęd­ności tysięcy ludzi i tyle samo osób też stra­ciło pracę. W odpowiedzi na taki stan rzeczy – jako że życie nie zna próżni – powstały róż­norodne firmy doradcze, które oferują pro­gramy typu: ,,etyka biznesu dla członków or­ganów władz spółek” czy „etyka i odpowie­dzialność dyscyplinarna”. Są one gotowe do przeprowadzenia audytów etycznych w or­ganizacjach. Jednocześnie potencjalni klien­ci tych firm – organizacje, które doświad­czyły już kwestii nadużyć zaufania, padły ofiarami przestępstw spowodowanych nad­użyciami, nierzetelnościami i ogólnie rozu­mianymi przypadkami nieuczciwości ze stro­ny pracowników lub chcące się przed nimi za­bezpieczyć – inwestują w tworzenie działów compliance.

 

CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>